Služby

DETSKÉ JASLE

Zápis detí do Mestských detských jaslí Hodžova 38, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51, Trnava príspevková organizácia Mesta Trnava ako prevádzkovateľ detských jaslí pre deti do troch rokov

OZNAMUJE,

že príjme deti do detských jaslí pre školský rok 2017/2018.Žiadosti o prijatie detí do detských jaslí môžete podať priamo v Mestských detských jasliach Hodžova 38, Trnava v pracovné dni od 13,00 hod. do 15,00 hod.

Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a spôsob platenia úhrady je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 483, Mesta Trnava, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava.

Paušálny poplatok za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach je stanovený na:
– 280,00     eur/mesiac pre dieťa a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým pobytom v meste Trnava,

-310,00 eur/mesiac pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Trnava,
stravná jednotka 1,20 eur/deň.

Úhrada za starostlivosť o dieťa v detských jasliach (280 €) je stanovená v nadväznosti na zákonnú úpravu príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je v rovnakej výške.  O príspevok je potrebné požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave     ( ďalej len „ÚPSVaR“). Zákonný zástupca dieťaťa po podpise Zmluvy o starostlivosť   o dieťa, predloží jedno vyhotovenie ÚPSVaR spolu  so žiadosťou o príspevok na starostlivosť o dieťa, od dátumu nástupu dieťaťa do detských jaslí. Následne príspevok bude zasielaný na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa  platí len úhradu za skutočne odobratú stravnú jednotku a to 1,20 eur na deň.

 Žiadosť o prijatie detí do jaslí nájdete  TU

——————————————————————————————————————————————————–

 

Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a spôsob platenia úhrady je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 483, Mesta Trnava, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava.

Paušálny poplatok za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach je stanovený na:
– 280,00     eur/mesiac pre dieťa a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým pobytom v meste Trnava,

-310,00 eur/mesiac pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Trnava,
stravná jednotka 1,20 eur/deň.

Úhrada za starostlivosť o dieťa v detských jasliach (280 €) je stanovená v nadväznosti na zákonnú úpravu príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je v rovnakej výške.  O príspevok je potrebné požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave     ( ďalej len „ÚPSVaR“). Zákonný zástupca dieťaťa po podpise Zmluvy o starostlivosť   o dieťa, predloží jedno vyhotovenie ÚPSVaR spolu  so žiadosťou o príspevok na starostlivosť o dieťa, od dátumu nástupu dieťaťa do detských jaslí. Následne príspevok bude zasielaný na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa  platí len úhradu za skutočne odobratú stravnú jednotku a to 1,20 eur na deň.

—————————————————————————————————————————————————–

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) prevádzkuje Mestské detské jasle na Hodžovej ulici 38, Trnava, kde zabezpečuje starostlivosť o deti do 3 rokov veku v súlade s § 32 b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť v nasledovnom rozsahu:

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa

b) stravovanie

c) výchova

Deti sú umiestnené podľa veku do troch oddelení.
–    oddelenie – kojencov,  veková skupina od 12 mesiacov do 21 mesiacov,
–    oddelenie – mladšie batoľatá,  veková skupina od 22 mesiacov do 29 mesiacov,
–    oddelenie – staršie  batoľatá,  veková skupina od 30 mesiacov do 38 mesiacov.

Starostlivosť v detských jasliach je poskytovaná pre deti v pracovné dni v čase od 6.00 hod do 16.30 okrem obdobia prevádzkovej dovolenky.

Do detských jaslí sú prijímané deti vo veku do troch rokov. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu doručenej vedúcej sestre detských jaslí, na základe čoho bude dieťa zaradené do evidencie. V prípade splnenia zákonných podmienok a voľnej kapacity zákonný zástupca s SSS, uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.

Pri prijatí dieťaťa do detských jasilí je zákonný zástupca povinný predložiť:

– rodný list dieťaťa,

– lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia v detských jasliach.

Výška úhrady za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu o dieťa v detských jasliach je:

paušálny poplatok:

– 280,00 EUR/mesiac pre dieťa a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa s trvalým pobytom v meste Trnava,

– 310,00 EUR/mesiac pre dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Trnava,

stravná jednotka 1,20 EUR/deň.

Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach sa určuje ako súčet násobku dennej sadzby odobratej stravnej jednotky za mesiac a mesačného paušálneho poplatku.

Paušálny poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi do detských jaslí

V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle 4 po sebe nasledujúce týždne, nasledujúci mesiac sa úhrada paušálneho poplatku nehradí.

Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s paušálnym poplatkom podľa skutočne odobratej stravy.

Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 4 x denne – raňajky, desiata, obed, olovrant.

Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:

– bezhotovostne na účet, alebo

– poštovou poukážkou;

Splatnosť úhrady za starostlivosť v detských jasliach je do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Počas adaptačného obdobia (2-4 týždne) sa platí 50 % úhrady za starostlivosť o dieťa v  detských jasliach. Úhradu je povinný zákonný zástupca uhradiť do 5 dní od nástupu dieťaťa do detských jasieľ

POBYTOVÁ FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) zabezpečuje pobytovú formu
sociálnej služby v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o sociálnych službách“). V
zariadeniach opatrovateľskej služby na ul. Hospodárska 62 s kapacitou 32 klientov a ul.
Coburgova 24 s kapacitou 24 klientov. V zariadeniach sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, zákona o sociálnych službách a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8.) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Podmienky prijatia

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorým pre
zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň ich odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách. Občan mesta Trnava, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, zašle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, lekársky nález a potvrdenie o bezinfekčnosti spolu s tlačivom Lekársky nález na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava.
Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Uvedené tlačivo je možné si vyzdvihnúť
osobne na uvedenej adrese SSS, alebo si ho môžete skopírovať z tohto webového sídla. Na
základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
V prípade, ak má žiadateľ záujem o umiestnenie v niektorom z horeuvedených zariadení
opatrovateľskej služby, predloží SSS právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu spolu s vyplneným a podpísaným Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a vyplnené tlačivo Vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.  Po splnení týchto podmienok je so žiadateľom dohodnutý termín nástupu do zariadenia. V prípade, ak ani v jednom zariadení opatrovateľskej služby nie je voľné miesto, je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov, po uvoľnení miesta v zariadení bude žiadateľ okamžite kontaktovaný.

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

 1. OSH/5/17/728
 2. OSH/5/17/848
 3. OSH/5/17/940
 4. OSH/5/17/1048
 5. OSH/5/17/1082
 6. OSH/1/18/6
 7. OSH//18/41
 8. OSH//18/44
 9. OSH/1/18/84
 10. OSH/1/16/736
 11. OSH/1/16/124
 12. OSH/6/15/857
 13. OSH/6/15/602
 14. OS/44/12/872

Ak žiadateľ nemá záujem o poskytovanie sociálnej služby v uvedených zariadeniach, môže právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby zaslať
ním vybranému zariadeniu, ktoré daný druh sociálnej služby poskytuje a uzavrieť s ním
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu
Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom
o sociálnych službách, Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č 401/2012 a príkazným listom riaditeľa SSS. Súčasná mesačná úhrada za poskytovanú službu je 430,70 €

TERÉNNA FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ MESTA TRNAVA

SSS poskytuje občanom s trvalým pobytom mesta Trnava opatrovateľskú službu
podľa § 41 zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec
v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona. V zmluve
o poskytovaní opatrovateľskej služby sa klient so SSS dohodne na zabezpečení
opatrovateľskej služby v rozsahu: pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť a základné sociálne aktivity, ktorých súčasťou je aj dohľad pri týchto úkonoch.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

Podmienky prijatia
Občan, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti, zašle
vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, oddelenie služieb, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava. Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným a podpísaným Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, budú so žiadateľom dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada za opatrovateľskú službu
Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom
o sociálnych službách, Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č 401/2012 a
príkazným listom riaditeľa SSS. Súčasná hodinová úhrada za poskytnutú službu je 2,22 €

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

NOCĽAHÁREŇ

SSS poskytuje sociálnu službu v nocľahárni na Coburgovej 26, pre občanov v
nepriaznivej sociálnej situácii v súlade s § 25 zákona o sociálnych službách. Nocľaháreň je
otvorená v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. v letnom režime a od 17.00 do 9,00 v zimnom režime. Je rozdelená na mužskú a ženskú časť, vstup je možný na základe evidenčnej karty získanej na Mestskom úrade – odbore  sociálnom.

PODPORNÉ FORMY SOCIÁLNEJ SLUŽBY

STRAVOVANIE V JEDÁLNI

Stravovanie v jedálňach, ako podporná sociálna služba je zabezpečovaná Mestom Trnava, prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Trnava – Strediskom sociálnej starostlivosti,  Vladimíra  Clementisa 51, Trnava. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trnava a má platné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o riadnom alebo predčasnom dôchodku. Stravovanie sa poskytuje v siedmich jedálňach, ktoré sú na nasledujúcich adresách v meste Trnava:

–          Vl. Clementisa 51

–          Mozartova 10

–          Limbová 11

–          Novosadská 4

–          Hospodárska 35

–          Ľudová 14

–          Seredská 66 – mestská časť Modranka

Stravovanie je zabezpečené v pracovných dňoch formou obedov (polievka a hlavné jedlo) v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. V rovnakom časovom horizonte sa stravovanie poskytuje aj počas víkendov v jedálňach  na Vl. Clementisa 51 a Hospodárskej 35.

Žiadateľ o stravovanie  pri najbližšom predaji stravných lístkov v jednotlivých jedálňach, prípadne u p. Krutekovej v sídle SSS V. Clementisa 51 predloží okrem písomnej žiadosti i doklady, ktorými preukáže splnenie podmienky na poskytovanie stravy v jedálňach a to:

 1. platný občiansky preukaz,
 2. – rozhodnutie sociálnej poisťovne o nároku na starobný dôchodok alebo predčasný                     starobný dôchodok,
 3. –  čestné vyhlásenie, že mu Mesto Trnava a ani organizácia zriadená Mestom Trnava   neposkytuje stravovanie v rámci iného druhu sociálnej služby a že súhlasí  s ustanoveniami Prevádzkového poriadku jedální.

V prípade, ak žiadateľ o stravovanie chce uplatniť nárok na zľavu z ceny obeda poskytovaného v jedálňach, predloží doklad o výške jeho mesačného príjmu spolu s čestným vyhlásením, že nemá iný príjem ovplyvňujúci zľavu z ceny obeda.

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálňach a čestné vyhlásenia

Aktuálna zľava z úhrady a výška ceny za obed je:

Mesačný príjem stravníka        zľava z úhrady v % z ceny obeda        cena lístka v €

 • do výšky 350,00 €                                              50%                                        1,54
 • od 350,01 €  do  450,00 €                                40%                                        1,85
 • od 450,01 €  do  550,00 €                                20%                                         2,46
 • nad 550,01 €                                                        0%                                          3,08

Tlačivo žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálňach a čestné vyhlásenie spolu s Prevádzkovým poriadkom jedální sú zverejnené na tejto webovej stránke.

DENNÉ CENTRÁ PRE SENIOROV BÝVALÉ (KLUBY DÔCHODCOV)

Prevádzkovanie denných centier Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) zabezpečuje ako podpornú sociálnu službu v súlade s § 56 zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť pre seniorov mesta Trnava. V súčasnosti SSS prevádzkuje osem DC  a to:

 • Denné centrum Vl. Clementisa 51, otváracie hodiny sú pondelok, stredu a piatok v čase od 17,00 hod. do 19.30 hod.
 • Denné centrum Beethovenova 20, otváracie hodiny sú pondelok  a štvrtok v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. a utorok od 13,00 hod do 17,00 hod.
 • Denné centrum Hospodárska 35, otváracie hodiny sú utorok  a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.a stredu od 13,00 hod do 17,00 hod.
 • Denné centrum  Hlavná 17, otváracie hodiny sú v letnom režime (od apríla do októbra) pondelok , štvrtok v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.,zimný režim ( od novembra do marca ) pondelok štvrtok od 13,00hod do 16,00 hod..
 •  Denné centrum Limbová 11, otváracie hodiny sú  utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
 • Denné centrum Ľudova 14, otváracie hodiny sú  utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 • Denné centrum  Dedinská 9. mestská časť Modranka,otváracie hodiny sú v letnom režime ( od mája  do septembra ) v nedeľu v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod. , zimný režim (od októbra do apríla ) nedeľa od 15,00 hod do 18,00 hod.
 • Denné centrum pri Katolíckej jednote Slovenska ,Novosadská 4 ,otváracie hodiny sú štvrtok od 9,00 hod do 11,00 hod

 

Činnosť denných center je zameraná na utváranie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. V denných centrách sa zapájajú seniori do aktívnej činnosti najmä v záujmových oblastiach – ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity.Súčasťou činnosti denných center je organizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí, zájazdov, spoločenských večierkov, organizovanie poradenských služieb, najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov, zdravotnej starostlivosti .

POMOC PRI ZABEZPEČENÍ OPATROVNÍCKYCH PRÁV A POVINNOSTÍ

SSS vykonáva funkciu opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na
právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená na základe
právoplatného rozhodnutia súdu, ak nikto iný nie je ochotný alebo vhodný funkciu
opatrovníka vykonávať, a ak osoba má trvalé bydlisko v Trnave a súdom stanoveným
opatrovníkom je mesto Trnava. Pri výkone funkcie opatrovníka SSS postupuje výlučne v
rozsahu ustanovenom v rozhodnutí súdu. SSS nesvojprávnej osobe, poskytuje sociálne
poradenstvo alebo iné poradenstvo s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov. SSS zastupuje nesvojprávne osoby pred súdom a pred
orgánmi verejnej správy, a tiež vykonáva návštevy a kontroly u nesvojprávnej osoby.

 

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.