Služby

                                                  

Oznámenie

Krízový štáb mesta na svojom rokovaní vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii rozhodol, že od pondelka 21. septembra 2020 budú v rámci pôsobnosti samosprávy platiť sprísnené opatrenia na predchádzanie šírenia koronavírusu. Zároveň sa na základe rozhodnutia konzília odborníkov na štátnej úrovni prepína tzv. COVID semafor v rámci okresu Trnava na červenú.

Z uvedeného dôvodu od 18. 09. 2020 platí preventívny zákaz návštev v Zariadeniach opatrovateľskej služby Hospodárska 62 a Coburgova 24. 

Za rešpektovanie uvedeného opatrenia Vám vopred ďakujeme.

             

DETSKÉ JASLE

Radi privítame deti  v Mestských detských jasliach, Hodžova 38, TrnavaStredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava, príspevková organizácia Mesta Trnava ako prevádzkovateľ detských jaslí pre deti  do troch rokov oznamuje, že prijíma deti do detských jaslí, svoje dieťa môžete zapísať aj v novom školskom roku 2020/2021.

Žiadosti o prijatie detí do detských jaslí si môžete stiahnuť TU a podať priamo v Mestských detských jasliach, Hodžova 38, Trnava v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.,.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. č. 033/32 36 668 alebo 0915 791 838.

Tešíme sa na Vás.

Radi Vás privítame v novo zrekonštruovaných priestoroch detských jaslí, ktoré spĺňajú aktuálne štandardy kvality v súlade s platnou legislatívou. Počas rekonštrukcie sme vybudovali nové bezbariérové toalety pre deti, vymenili plastové okná, dvere a kompletne sme obnovili vnútorné priestory ako aj vonkajší areál jaslí. Táto sociálna služba je poskytovaná počas pracovných dní, od 6.00 hod. do 16.30. Kapacita jaslí je 45 detí, pričom deti sú umiestnené v troch oddeleniach a to kojenci, mladšie a staršie batoľatá, kde sa deťom poskytuje individuálna starostlivosť odborným personálom podľa ich veku. Zároveň veľkou výhodou jaslí, je i veľký priestranný areál, kde deti majú možnosť pohybu na čerstvom vzduchu, hry na pieskoviskách, detských domčekoch a preliézkách.

Pri umiestnení dieťaťa do detských jaslí máte možnosť si vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 €, ktorý vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave na účely úhrady mesačného paušálneho poplatku v detských jasliach. Rodičia tak platia len za stravu, ktorá je štyri krát do dňa (raňajky, desiata, obed a olovrant) v hodnote 1,20 € za deň. Z tohto dôvodu rodičov starostlivosť o dieťa v detských jasliach nestojí viac ako 24 € za mesiac.

POBYTOVÁ FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) zabezpečuje pobytovú formu
sociálnej služby v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o sociálnych službách“). Vzariadeniach opatrovateľskej služby na ul. Hospodárska 62 s kapacitou 32 klientov a ul.Coburgova 24 s kapacitou 24 klientov. V zariadeniach sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, zákona o sociálnych službách a nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8.) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Podmienky prijatia

zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorým pre
zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň ich odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 zákona
o sociálnych službách. Občan mesta Trnava, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, zašle vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby spolu s tlačivom Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava.Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Uvedené tlačivo je možné si vyzdvihnúť osobne na uvedenej adrese SSS, alebo si ho môžete skopírovať z tohto webového sídla. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.V prípade, ak má žiadateľ záujem o umiestnenie v niektorom z horeuvedených zariadení opatrovateľskej služby, predloží SSS právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným a podpísaným Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a vyplnené tlačivo Vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.  Po splnení týchto podmienok je so žiadateľom dohodnutý termín nástupu do zariadenia. V prípade, ak ani v jednom zariadení opatrovateľskej služby nie je voľné miesto, je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov, po uvoľnení miesta v zariadení bude žiadateľ okamžite kontaktovaný.

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

Poradie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.

Poradové číslo:                        Číslo spisu:                     

 1.                                       OSH/1/20/137
 2.                                       OSH/1/20/963
 3.                                       OSH/1/20/981
 4.                                       OSH/1/20/1099
 5.                                       OSH/1/21/394
 6.                                       OSH/1/21/395
 7.                                       OSH/1/21/396

Ak žiadateľ nemá záujem o poskytovanie sociálnej služby v uvedených zariadeniach, môže právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu s Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby zaslať ním vybranému zariadeniu, ktoré daný druh sociálnej služby poskytuje a uzavrieť s ním zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu
Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom o sociálnych službách,Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č 401/2012 a príkazným listom riaditeľa SSS.Súčasná mesačná úhrada za poskytovanú službu je  533,24 €

TERÉNNA FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ MESTA TRNAVA

SSS poskytuje občanom s trvalým pobytom mesta Trnava opatrovateľskú službu
podľa § 41 zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec
v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona. V zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby sa klient so SSS dohodne na zabezpečení
opatrovateľskej služby v rozsahu: pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti
o domácnosť a základné sociálne aktivity, ktorých súčasťou je aj dohľad pri týchto úkonoch.

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

Podmienky prijatia
Občan, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti, zašle
vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, oddelenie služieb, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava. Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným a podpísaným Dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, budú so žiadateľom dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Úhrada za opatrovateľskú službu
Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu je v súlade so zákonom
o sociálnych službách, Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č 401/2012 a
príkazným listom riaditeľa SSS. Súčasná hodinová úhrada za poskytnutú službu je 2,93 €

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE

NOCĽAHÁREŇ

SSS poskytuje sociálnu službu v nocľahárni na Coburgovej 26, pre občanov v
nepriaznivej sociálnej situácii v súlade s § 25 zákona o sociálnych službách. Nocľaháreň je
otvorená v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. v letnom režime a od 17.00 do 9,00 v zimnom režime. Je rozdelená na mužskú a ženskú časť, vstup je možný pre každého.

STRAVOVANIE V JEDÁLNI

Stravovanie v jedálňach, ako podporná sociálna služba je zabezpečovaná Mestom Trnava, prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Trnava – Strediskom sociálnej starostlivosti,  Vladimíra  Clementisa 51, Trnava. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trnava a má platné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o riadnom alebo predčasnom dôchodku. Stravovanie sa poskytuje v siedmich jedálňach, ktoré sú na nasledujúcich adresách v meste Trnava:

 • –          Vl. Clementisa 51
 • –          Mozartova 10
 • –          Limbová 11-
 • –          Hospodárska 35
 • –          Ľudová 14
 • –         Hlavná 8 v čase 11.30 – 12.30

Stravovanie je zabezpečené v pracovných dňoch formou obedov (polievka a hlavné jedlo) v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. V rovnakom časovom horizonte sa stravovanie poskytuje aj počas víkendov v jedálňach  na Vl. Clementisa 51 a Hospodárskej 35.Žiadateľ o stravovanie  pri najbližšom predaji stravných lístkov v jednotlivých jedálňach, prípadne u p. Krutekovej v sídle SSS V. Clementisa 51 predloží okrem písomnej žiadosti i doklady, ktorými preukáže splnenie podmienky na poskytovanie stravy v jedálňach a to:

 • platný občiansky preukaz,
 • – rozhodnutie sociálnej poisťovne o nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok,
 • –  čestné vyhlásenie, že mu Mesto Trnava a ani organizácia zriadená Mestom Trnava neposkytuje stravovanie v rámci iného druhu sociálnej služby a že súhlasí  s ustanoveniami Prevádzkového poriadku jedální.

V prípade, ak žiadateľ o stravovanie chce uplatniť nárok na zľavu z ceny obeda poskytovaného v jedálňach, predloží doklad o výške jeho mesačného príjmu spolu s čestným vyhlásením, že nemá iný príjem ovplyvňujúci zľavu z ceny obeda.

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálňach a čestné vyhlásenia

Aktuálna zľava z úhrady a výška ceny za obed je:

Mesačný príjem stravníka        zľava z úhrady v % z ceny obeda        cena lístka v €

 • do výšky 350,00 €                                              50%                                        2,07
 • od 350,01 €  do  450,00 €                                40%                                        2,48
 • od 450,01 €  do  550,00 €                                20%                                        3,31
 • nad 550,01 €                                                        0%                                         4,14

Tlačivo žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálňach a čestné vyhlásenie spolu s Prevádzkovým poriadkom jedální sú zverejnené na tejto webovej stránke.

DENNÉ CENTRÁ PRE SENIOROV BÝVALÉ (KLUBY DÔCHODCOV)

Prevádzkovanie denných centier Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) zabezpečuje ako podpornú sociálnu službu v súlade s § 56 zákona o sociálnych službách, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo a záujmová činnosť pre seniorov mesta Trnava. V súčasnosti SSS prevádzkuje osem DC  a to:

 • Denné centrum Vl. Clementisa 51, otváracie hodiny sú pondelok, stredu a piatok v čase od 17,00 hod. do 19.30 hod.
 • Denné centrum Beethovenova 20, otváracie hodiny sú pondelok  a štvrtok v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. a utorok od 13,00 hod do 17,00 hod.
 • Denné centrum Hospodárska 35, otváracie hodiny sú utorok  a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.a stredu od 13,00 hod do 17,00 hod.
 • Denné centrum  Hlavná 17, otváracie hodiny sú v letnom režime (od apríla do októbra) pondelok , štvrtok v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.,zimný režim ( od novembra do marca ) pondelok štvrtok od 13,00hod do 16,00 hod..
 •  Denné centrum Limbová 11, otváracie hodiny sú  utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.
 • Denné centrum Ľudova 14, otváracie hodiny sú  utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 • Denné centrum  Dedinská 9. mestská časť Modranka,otváracie hodiny sú v letnom režime ( od mája  do septembra ) v nedeľu v čase od 16.00 hod. do 19.00 hod. , zimný režim (od októbra do apríla ) nedeľa od 15,00 hod do 18,00 hod.
 • Denné centrum pri Katolíckej jednote Slovenska ,Novosadská 4 ,otváracie hodiny sú štvrtok od 9,00 hod do 11,00 hod

Činnosť denných center je zameraná na utváranie podmienok na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity svojich členov. V denných centrách sa zapájajú seniori do aktívnej činnosti najmä v záujmových oblastiach – ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity.Súčasťou činnosti denných center je organizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí, zájazdov, spoločenských večierkov, organizovanie poradenských služieb, najmä z oblasti sociálneho zabezpečenia dôchodcov, zdravotnej starostlivosti .

 

 

 

Nie je možné pridávať komentáre.