Úvod

Organizácia Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len SSS) je príspevkovou organizáciou mesta Trnava, ktorá bola zriadená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 15 zo dňa 16. februára 1993, ktorým sa prijala Zriaďovacia listina SSS. Podľa Zriaďovacej listiny v znení ostatnej zmeny č. 5, schválenej MZ mesta Trnava, uznesením č. 557 z dňa 5. mája 2009 zabezpečuje nasledovné činnosti :

  • pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení opatrovateľskej služby – zariadenie pre sociálne núdznych
  • terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu na území mesta Trnava
  • poskytuje sociálne služby v denných centrách (bývalé kluby dôchodcov)
  • poskytuje sociálne služby v Nocľahárni
  • poskytuje stravovanie v Jedálni
  • zabezpečuje opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
  • poskytuje ubytovacie služby v nájomných bytoch, v malometrážnych bytoch a v mestskej ubytovni a spravuje ich
  • riadi a spravuje územné jasle v Trnave
  • spravuje, vykonáva údržbu, opravy a modernizáciu na mestom zverenom majetku
  • prenajíma nebytové priestory iným fyzickým a právnickým osobám

Nie je možné pridávať komentáre.