Domáca opatrovateľká služba v Trnave

Ďalšou sociálnou službou je opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná, najmä pre seniorov ako terénna sociálna služba v domácnosti klienta. Klient pritom hradí 50% ekonomicky oprávnených nákladov od 1.7.2022 to činí 3,29 € za 1 hodinu poskytovanej služby. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti sa kladie dôraz na pomoc klientovi pri bežných činnostiach v domácnosti. Cieľom je zachovanie sociálnych väzieb v komunite, tak aby klient mal možnosť zostať vo svojom  prirodzenom prostredí čo najdlhšie a nemuselo prísť k jeho umiestneniu do zariadenia sociálnych služieb.

Podmienky prijatia
Občan, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti, zašle
vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, oddelenie služieb, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava. Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným a podpísaným dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, budú so žiadateľom dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Nie je možné pridávať komentáre.