O nás

Obsah:

Časť I    –  Charakteristika činnosti organizácie …………………… str. 1
Časť II   –  Majetok zverený mestom Trnava do správy SSS ……. str. 1
Časť III  –  Sociálne služby v SSS ………………………………….. str. 2
Časť IV  –  Ubytovacie služby v SSS ………………………………. str. 4
Časť V   –  Ostatné činnosti SSS …………………………………… str. 5

ČASŤ I
Charakteristika činnosti organizácie

Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“) je príspevková organizácia mesta Trnava, ktorá bola zriadená Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 15 zo dňa 16. februára 1993, ktorým sa prijala Zriaďovacia listina SSS.

SSS, podľa Zriaďovacej listiny v znení ostatnej zmeny č. 7, schválenej MZ mesta Trnava, uznesením č. 126 z dňa 28. júna 2011 zabezpečuje nasledovné činnosti :

1. sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách :
–    pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení opatrovateľskej služby – zariadenie pre sociálne núdznych,
–    terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu na území mesta Trnava,
–    poskytuje sociálne služby v denných centrách (bývalé kluby dôchodcov),
–    poskytuje sociálne služby v Nocľahárni,
–    poskytuje stravovanie v Jedálni;

2. iné činnosti :
–    vykonáva opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
–    poskytuje ubytovacie služby v nájomných bytoch, v malometrážnych bytoch, v mestskej ubytovni a spravuje ich,
–    riadi a spravuje územné jasle v Trnave,
–    spravuje, vykonáva údržbu, opravy a modernizáciu na mestom zverenom majetku,
–    prenajíma nebytové priestory iným fyzickým a právnickým osobám.

Na činnosti organizácie sa v roku 2018 podieľalo 221 zamestnancov.
SSS riadi a v jej mene koná riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom.

ČASŤ II
Majetok zverený mestom Trnava do správy SSS

SSS spravuje, užíva, opravuje, modernizuje majetok mesta Trnava zverený SSS do správy, ktorý je vymedzený v Zriaďovacej listine SSS nasledovne :

 1. Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava
 2. Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina – materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20, Trnava
 3. Administratívna budova, Beethovenova 20, Trnava
 4. Detské jasle, Hodžova 38, Trnava
 5. Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava
 6. Zariadenie opatrovateľskej služby – Zariadenie pre sociálne núdznych, Coburgova 24, Trnava
 7. Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava
 8. Kancelárie – administratívne priestory, Vančurová 1, Trnava
 9. Detské integračné centrum, Čajkovského 55, Trnava
 10. Cintorín, Kamenná cesta 1, Trnava
 11. Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava
 12. Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava
 13. Budova v Jame (UCM, Materská škola), V Jame 3, Trnava
 14. Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava

ČASŤ III
Sociálne služby v SSS

Čl. I  –  Pobytová forma sociálnej služby v SSS

SSS zabezpečuje a poskytuje pobytovú formu sociálnej služby v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“.  Občanom, ktorým pre zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň ich odkázanosti je najmenej II podľa č. 3 zákona o sociálnych službách poskytujeme služby v týchto zariadeniach:

 1. Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava (ďalej len „ZOS“)

 2. Zariadenie opatrovateľskej služby – Zariadenie pre sociálne núdznych, Coburgova 24, Trnava (ďalej len „ZOS – ZSN“)

 • ZOS je zariadenie s celoročným pobytom, určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby trvalo žijúcich na území mesta Trnava, v ktorom sú poskytované nasledovné sociálne služby :
  – odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť
  – obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • ZOS – ZSN je zariadenie s celoročným pobytom, určené najmä pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. V ZOS – ZSN sa poskytujú podobné sociálne služby ako v ZOS.
 • Za ubytovanie a stravovanie v ZOS a v ZOS – ZSN prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu v súlade s Všeobecne záväzným nariadením č. 401/2012 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava
 • Kapacita ZOS je 32 miest, kapacita ZOS – ZSN je 24.

Žiadateľ o umiestnenie v ZOS alebo v ZOS – ZSN musí predložiť nasledovné dokumenty :

 1. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,

 2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (žiadosti vydáva oddelenie služieb SSS),

 3. Podpísaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

 • Stravovanie obyvateľov ZOS a ZOS – ZSN zabezpečuje vlastná kuchyňa v budove ZOS, kde sa pripravuje celodenná racionálna alebo diétna strava.

 1. Nocľaháreň, Coburgova 27, Trnava (ďalej len „nocľaháreň“)
 • Nocľaháreň sa nachádza v objekte mestskej ubytovne v novo zrekonštruovaných pivničných priestoroch.
 • V Nocľahárni poskytuje SSS „pobytovú formu sociálnej služby“ na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb pre fyzické osoby, ktoré nie sú schopné svoje základné životné potreby uspokojiť samostatne, najmä ak fyzické osoby nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
 • V nocľahárni sa poskytuje „bezplatné ubytovanie formou prístrešia“ na účely prenocovania a sociálne poradenstvo, žiadateľ o prenocovanie v Nocľahárni je povinný sa zaevidovať na MsÚ v Trnave.
 • Kapacita nocľahárne je 30 postelí. V priestoroch nocľahárne sa nachádzajú aj toalety, umývadlá, sprchy (na zabezpečenie osobnej hygieny) a taktiež aj kuchyňa na prípravu teplých nápojov alebo jedla.

Čl. II  –  Terénna forma sociálnej služby v SSS

Opatrovateľská služba

SSS Trnava zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby na území mesta Trnava v súlade so zákonom  o sociálnych službách pre obyvateľov mesta Trnava, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby najmä pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je zameraná na poskytovanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím. Opatrovateľskú službu vykonáva 81 opatrovateliek v domácnostiach vo všetkých lokalitách Trnavy.

Opatrovateľská služba je poskytovaná na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a podpísanej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (žiadosti vydáva SSS, referát opatrovateľskej služby).

Za poskytnutú opatrovateľskú službu prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť hodinovú sadzbu podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 401/2012 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava.

Čl. III  –  Podporné sociálne služby

SSS zabezpečuje podporné služby v denných centrách a jedálni.

A. Denné centrum (DC)

SSS zriadilo a spravuje 7 denných centier v Trnave a 1 denné centrum v časti Modranka (bývalé kluby dôchodcov) :

–  DC na Beethovenovej ul. č. 20
–  DC 1 na Hlavnej ul. č. 8
–  DC na Hospodárskej ul. č. 35
–  DC 2 – Senior na Hlavnej ul. č.8
–  DC na Ľudovej ul. č. 14
–  DC na Limbovej ul. č. 11
–  DC na ul. Vladimíra Clementisa č. 51
–  DC na Dedinskej ul. č. 9, Modranka

 • V denných centrách (ďalej len „DC“) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. V DC sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

 • Činnosť denného centra sa riadi v súlade s vnútorným predpisom SSS, ktorý upravuje správu, činnosť a financovanie denných centier a vnútornými predpismi jednotlivých DC.

 • Členom DC môže byť, na základe prihlášky za člena DC, každý obyvateľ mesta Trnava, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo trpí ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

 • Výšku a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v DC určuje vnútorný predpis SSS, ktorý vydáva riaditeľ SSS.

 • SSS zabezpečuje v DC výdaj obedov pre členov DC pripravených v jedálni SSS.

B.  Jedáleň

 • SSS pripravuje v Jedálni, Mozartova 11 a v Jedálni, Vladimíra Clementisa 51 obedy pre občanov Trnavy, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

 • Obedy sú vydávané vo výdajniach stravy – denné centrá alebo priamo v jedálňach.

 • Jedáleň na ul. Vladimíra Clementisa 51 je určená predovšetkým pre nájomcov (dôchodcov) Malometrážnych bytov.

 • Žiadateľ o výdaj obeda si podá žiadosť vo výdajni stravy (jednotlivé DC) spolu s výmerom o dôchodku. Výšku úhrady za obed stanovuje vnútorný predpis SSS, ktorý vydáva riaditeľ SSS.

ČASŤ IV
Ubytovacie služby

1. Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava  (ďalej len „MB“)

 • MB je objekt osobitného určenia, v ktorom sa nachádza 153 jednoizbových bytov a 41 garsónok.
 • Nájomné byty sú určené pre poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku.
 • Nájomné byty boli zriadené s cieľom zabezpečenia bývania pre vyššie uvedených žiadateľov, na dobu určitú, najdlhšie po dobu 10 rokov, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 480“).

Uchádzač o nájomný byt pre dôchodcov musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov
 3. Dosiahnutie dôchodkového veku
 4. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 480
 5. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (osamelosť, zdravotný stav, soc. podmienky a pod.)
 6. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 7. Žiadatelia o nájomný byt pre dôchodcov môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Nájomcom MB, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, zabezpečuje SSS opatrovateľskú službu, ktorá je zameraná na poskytovanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a na formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím.

 • Stravu zabezpečuje Jedáleň, ktorá je jednou z prevádzok SSS, nachádza sa v objekte MB a slúži na prípravu a výdaj obedov pre stravníkov.

 • Každý nájomca je podľa VZN č. 480 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

2. Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava  (ďalej len „Veterná 18“)

 • Veterná 18 je objekt s nájomnými bytmi s osobitným režimom, v ktorom sa nachádza 60 jednoizbových nájomných bytov, z čoho 4 nájomné byty sú bezbariérové a určené pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Nájomné byty sú určené pre mladé rodiny, osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby žijúce v domácnosti a osoby pre potreby mesta.
 • Nájomné byty boli zriadené s cieľom zabezpečenia bývania pre vyššie uvedených žiadateľov, na dobu určitú, najdlhšie po dobu 3 rokov, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania), v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 500“).

Uchádzač o nájomný byt mladé rodiny a ŤZP musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Neexistencia výlučného vlastníctva ani spoluvlastníctva k bytu alebo k rodinnému domu minimálne v období 3 roky pred podaním žiadosti
 3. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 500
 4. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (mladá rodina, osamelý rodič a pod.)
 5. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 6. Žiadatelia o nájomný byt pre mladé rodiny a ŤZP môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Každý nájomca je podľa VZN č. 500 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

3. Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava  (ďalej len „mestská ubytovňa“)

 • V objekte mestská ubytovňa sa nachádza 33 obytných miestností (buniek) a je zriadená za účelom poskytovania dočasného ubytovania obyvateľom mesta Trnava, najdlhšie po dobu 6 rokov.
 • Cieľom poskytnutia bývania je vytvorenie podmienok k tomu, aby si mohli občania v budúcnosti vlastným pričinením vyriešiť svoju bytovú otázku.
 • Ubytovanie v mestskej ubytovni je určené pre rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi alebo pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sa ocitli v sociálnej a bytovej núdzi.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 480“).

Uchádzač o obytnú miestnosť (bunku) musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov
 3. Nie je vlastníkom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie minimálne v období 3 roky pred podaním žiadosti
 4. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 480
 5. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (rodina s deťmi, osamelý rodič a pod.)
 6. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 7. Žiadatelia o obytnú miestnosť (bunku) môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Každý nájomca je podľa VZN č. 480 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

ČASŤ V
Ostatné činnosti SSS

1. Spravovanie Detských jasieľ, Hodžova 38

 • Detské jasle sú zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú a výchovnú starostlivosť zdravým deťom vo veku od 12 mesiacov do 3 rokov.

2. Prenajímanie nebytových priestorov v spravovanom majetku

A. nebytové priestory v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti

 • Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava
 • Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava

B. nebytové priestory v bytových budovách

 • Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava

C. nebytové priestory v ostatných spravovaných budovách

 • Budova, v ktorej sídli Detské integračné centrum, Čajkovského 55, Trnava
 • Kancelárie – administratívne priestory, Vančurova 1, Trnava
 • Administratívna budova, Beethovenova 20
 • Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina – materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20, Trnava
 • Prevádzková budova a Dom smútku, Kamenná cesta 1 a 2, Trnava

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o voľné nebytové priestory v SSS predloží žiadosť, spolu s oprávnením prevádzkovať živnosť (PO vrátane výpisu z obchodného registru).

Žiadateľ o nebytové priestory v zariadeniach zdravotníckej starostlivosti predloží spolu so žiadosťou (PO vrátane výpisu z obchodného registru) vyjadrenie príslušnej stavovskej organizácie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (licencia z lekárskej komory, rozhodnutie VÚC o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore).

JUDr. Vlastimil Očenáš
riaditeľ SSS

Nie je možné pridávať komentáre.