Služby

                                                  

Oznámenie

Návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby budú vzhľadom na obdobie po očkovaní klientov proti COVID 19 – 3 dávkou a zhoršujúcu sa pandemickú situáciu obmedzené od 29.10.2021 len na telefonickú a elektronickú komunikáciu do odvolania.

Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

             

DETSKÉ JASLE

Radi privítame deti  v Mestských detských jasliach, Hodžova 38, TrnavaStredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51, Trnava, príspevková organizácia Mesta Trnava ako prevádzkovateľ detských jaslí pre deti  do troch rokov oznamuje, že prijíma deti do detských jaslí, svoje dieťa môžete zapísať aj v novom školskom roku 2021/2022.

Žiadosti o prijatie detí do detských jaslí si môžete stiahnuť TU a podať priamo v Mestských detských jasliach, Hodžova 38, Trnava v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.,.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte na tel. č. 033/32 36 668 alebo 0915 791 838.

OZNÁMENIA

Sociálne služby poskytované

Strediskom sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti ako príspevková organizácia Mesta Trnava poskytuje viaceré sociálne služby pre obyvateľov mesta Trnava, medzi ktoré patria zariadenia opatrovateľskej služby, starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa v detských jasliach, poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta, stravovanie pre seniorov v jedálni, denné centrá pre seniorov a poskytujeme sociálnu službu v nocľahárni. V neposlednom rade v rámci sociálnej politiky mesta Trnava prevádzkujeme byty osobitného určenia pre seniorov, mladé rodiny a ľudí, ktorí nemajú vyriešenú sociálnu situáciu.

Zariadeníe opatrovateľskej služby ,Hospodárska 62 ,Trnava

 


Vonkajší areál zariadenia ,kde naši klienti radi trávia čas:

Izby klientov a vnútorné priestory nášho zariadenia:

Aj sociálne zariadenie je pre našich klientov bezbarierové:

Zariadeníe opatrovateľskej služby Coburgova 24 ,Trnava

Medzi pobytové sociálne služby, ktoré Stredisko sociálnej starostlivosti ( ďalej len „SSS“) poskytuje občanom mesta Trnava patria zariadenia opatrovateľskej služby.  Na Hospodárskej ulici s kapacitou 32 osôb a na Coburgovej ulici s kapacitou 24 osôb. Sociálna služba v zariadeniach opatrovateľskej služby je poskytovaná klientom s odkázanosťou na uvedenú službu, ktorej cieľom je zabezpečenie takej sociálnej služby, ktorá podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta s dôrazom     na poskytovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu a dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient za uvedenú sociálnu službu hradí 50% ekonomicky oprávnených nákladov od 1.7.2021 t. j.  540,08 € za kalendárny mesiac.

V zariadeniach opatrovateľskej služby poskytujeme starostlivosť občanom, ktorým pre
zhoršený zdravotný stav a sociálnu situáciu nie je možné zabezpečiť potrebnú starostlivosť v domácom prostredí a stupeň ich odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 zákona
o sociálnych službách. Občan mesta Trnava, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, zašle vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby spolu s tlačivom Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava. Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Uvedené tlačivo je možné si vyzdvihnúť osobne na uvedenej adrese SSS, alebo si ho môžete skopírovať z tohto webového sídla. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V prípade, ak má žiadateľ záujem o umiestnenie v niektorom z horeuvedených zariadení opatrovateľskej služby, predloží SSS vyplneným dotazník k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, vyplnené tlačivo vyhlásenie o majetku s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na uvedenú sociálnu službu.  Po splnení týchto podmienok je so žiadateľom dohodnutý termín nástupu do zariadenia. V prípade, ak ani v jednom zariadení opatrovateľskej služby nie je voľné miesto, je žiadateľ zaradený do evidencie žiadateľov, po uvoľnení miesta v zariadení bude žiadateľ okamžite kontaktovaný.

Poradovník záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby:

Poradie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZOS.

Poradové číslo:                        Číslo spisu:                     

  1.                                                    OSH/1/20/137
  2.                                                    OSH/1/20/981
  3.                                                    OSH/1/20/1099
  4.                                                    OSH/1/21/500
  5.                                                    OSH/1/21/517
  6.                                                    OSH/1/21/518
  7.                                                    OSH/1/21/563
  8.                                                     OSH/1/21/56

Detské jasle s možnosť ou prijatia detí v novom školskom roku 2021/2022.

SSS ako prevádzkovateľ Mestských detských jaslí na Hodžovej ulici 38 v Trnave. Uskutočňuje zápis detí do detských jaslí v novom školskom roku 2021/2022. Žiadosti o prijatie detí vo veku od deviatich mesiacov do troch rokov, môžete podať priamo v Mestských detských jasliach, v pracovné dni od 8.00 hod. do 15.00 hod., alebo nás kontaktujte na tel. č. 033/32 36 668.

Radi Vás privítame v novo zrekonštruovaných priestoroch detských jaslí, ktoré spĺňajú aktuálne štandardy kvality v súlade s platnou legislatívou. Počas rekonštrukcie sme vybudovali nové bezbariérové toalety pre deti, vymenili plastové okná, dvere a kompletne sme obnovili vnútorné priestory ako aj vonkajší areál jaslí. Táto sociálna služba je poskytovaná počas pracovných dní, od 6.00 hod. do 16.30. Kapacita jaslí je 45 detí, pričom deti sú umiestnené v troch oddeleniach a to kojenci, mladšie a staršie batoľatá, kde sa deťom poskytuje individuálna starostlivosť odborným personálom podľa ich veku. Zároveň veľkou výhodou jaslí, je i veľký priestranný areál, kde deti majú možnosť pohybu na čerstvom vzduchu, hry na pieskoviskách, detských domčekoch a preliézkách.

Pri umiestnení dieťaťa do detských jaslí máte možnosť si vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 €, ktorý vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave na účely úhrady mesačného paušálneho poplatku v detských jasliach. Rodičia tak platia len za stravu, ktorá je štyri krát do dňa (raňajky, desiata, obed a olovrant) v hodnote 1,20 € za deň. Z tohto dôvodu rodičov starostlivosť o dieťa v detských jasliach nestojí viac ako 24 € za mesiac

Opatrovateľská služba v domácnosti

Ďalšou sociálnou službou je opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná, najmä pre seniorov ako terénna sociálna služba v domácnosti klienta. Klient pritom hradí 50% ekonomicky oprávnených nákladov od 1.7.2021 to činí 2,99 € za 1 hodinu poskytovanej služby. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti sa kladie dôraz na pomoc klientovi pri bežných činnostiach v domácnosti. Cieľom je zachovanie sociálnych väzieb v komunite, tak aby klient mal možnosť zostať vo svojom  prirodzenom prostredí čo najdlhšie a nemuselo prísť k jeho umiestneniu do zariadenia sociálnych služieb.

Podmienky prijatia
Občan, ktorý má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti, zašle
vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na adresu SSS, oddelenie služieb, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava. Tlačivo Lekársky nález je súčasťou Žiadosti o posúdenie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, vyplňuje a potvrdzuje ho obvodný lekár žiadateľa, resp. lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol žiadateľ hospitalizovaný. Na základe predložených dokladov, SSS vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po predložení právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným a podpísaným dotazníkom k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby, budú so žiadateľom dohodnuté podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a následne uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Výhodné stravovanie pre seniorov

Seniori s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktorí majú platné rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku majú možnosť sa stravovať prostredníctvom sociálnej služby v  šiestich  jedálňach a to: na Vl. Clementisa 51, Mozartova 10, Hospodárska 35, Limbová 11,Ľudová 14 a Hlavná 8 Trnava.

Cena obedového menu závisí od výšky príjmu seniorov a je počítaná nasledovne:

Mesačný príjem stravníka Zľava z úhrady v % z ceny jedla Výsledná cena obeda
do 350 € 50% 1,99 €
350,01 – 450 € 40% 2,39 €
450,01 – 550 € 20% 3,19 €
nad 550,01 € 0% 3,99 €

Ďalšou službou, ktorú poskytuje SSS sú denné centrá pre seniorov. Tie poskytujú seniorom mesta Trnava možnosť záujmovej a kultúrnej činnosti, stretávanie sa s rovesníkmi, vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov. Ich členovia majú možnosť sa zapojiť do činností ako napr.  ručné práce, spoločenské hry, umelecké aktivity, organizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí, zájazdy, spoločenské večierky. Súčasťou zapájania seniorov do spoločenského života, je aj aktívna participácia denných centier na akciách realizovaných Mestom Trnava, ako Veľtrh pre seniorov, športové hry, ples pre seniorov a podobne.  V súčasnosti je v Trnave zriadených osem denných centier a to: na Vl. Clementisa 51, Beethovenova 20, Hospodárska 35, Limbová 11, Ľudová 14, v mestskej časti Modranka ul. Dedinská 9 a dve denné centrá sídlia na Hlavnej 8 Trnava.

Sociálna služba krízovej intervencie v Nocľahárni.

V prípade sociálne núdznej situácie, najmä pre ľudí bez domova je možnosť využitia sociálnej služby v nocľahárni, ktorá je poskytovaná ako bezplatná sociálna služba aktuálne na ul. Coburgova 27. Klienti majú možnosť využitia sociálneho poradenstva, majú zabezpečenú čistú posteľnú bielizeň a posteľ na prespanie a využitia sociálnych zariadení na osobnú hygienu a podmienok na prípravu stravy.   

V prípade záujmu o nami poskytované služby Vám poskytneme bližšie informácie buď telefonicky na tel. č. 033/ 32 36 607, alebo pri osobnom kontakte na adrese sídla Strediska sociálnej starostlivosti Vl. Clementisa 51, Trnava kancelária č. 8 oddelenia služieb. Tešíme sa na Vás.

Nie je možné pridávať komentáre.