Sociálne služby

Stredisko sociálnej starostlivosti ako príspevková organizácia Mesta Trnava poskytuje viaceré sociálne služby pre obyvateľov mesta Trnava, medzi ktoré patria zariadenia opatrovateľskej služby, starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa v detských jasliach, poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta, stravovanie pre seniorov v jedálni, denné centrá pre seniorov a poskytujeme sociálnu službu v nocľahárni. V neposlednom rade v rámci sociálnej politiky mesta Trnava prevádzkujeme byty osobitného určenia pre seniorov, mladé rodiny a ľudí, ktorí nemajú vyriešenú sociálnu situáciu.

V súvislosti s poskytovanými sociálnymi službami je víziou našej organizácie  zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne a bezpečné služby. Cieľom je poskytovať sociálne služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Zároveň poslaním našej organizácie okrem iného je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a sociálnej politiky mesta Trnava.

Nie je možné pridávať komentáre.