DC 1 Hlavná 8

DC 1.Hlavná 8, 917 01 Trnava ,predseda Ing. Igor Fabián

kontakt : dc1.hlavna@gmail.com

O nás

Denné centrum 1. Hlavná 8, ( DC 1.) vzniklo v roku 2008, na základe prepojenia svojej činnosti s Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trnave ( MsO JDS ), ktorá vznikla v roku 1992.

Prepojenie vzniklo z dôvodu, že obidve organizácie majú základ svojej činnosti vykonávať pre svojich členov dôchodcov Trnavy činnosť na vyplnenie ich voľného času. Aktivity vykonávajú v oblastiach vzdelávania, zdravia, kultúry, športu, ale aj sociálnej.

Preto dnes môžeme konštatovať, že pre svojich viac ako 700 členov, ktorí stretávaním sa nadväzujú sociálne kontakty, vykonávame :

 • klubovú činnosť v priestoroch DC 1. ako sú kultúrne podujatia, ručné práce, besedy s autormi, klub priateľov Trnavy, kurzy výpočtovej techniky, kurzy cudzích jazykov,
 • mesačné členské schôdze  prednášky na témy sociálne, zdravotné, právne, bezpečnostné,                               
 • vyhlasovanie aktivít
 • pripomenutie významných spoločenských udalostí
 • aktivity  – návštevy kultúrnych podujatí (koncerty, divadlá, operety a muzikály), športové a turistické akcie, návštevy  kúpalísk a wellnes, poznávacie zájazdy, rekreačné a rekondičné pobyty
 • v klube pravidelne nacvičuje spevácky súbor Jesienka a ženský tanečný súbor
 • v dňoch otvorenia klubu podávame kávu, čaj a minerálku za symbolickú cenu

Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré :

 • pomáha pri príprave občanov na život v dôchodkovom veku a vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov
 • obhajuje práva seniorov na dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
 • pomáha pri organizácii celoživotného vzdelávania so zreteľom na vek
 • cestou dobrovoľníckej činnosti vedie starších občanov k vzájomnej pomoci pri uspokojovaní svojich životných záujmov
 • rozvíja rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity seniorov
 • podiela sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej a turistickej činnosti seniorov

MsO JDS je základnou organizáciou tohto občianskeho združenia a okrem už spomínaných aktivít

 • spolupracuje s orgánmi Mesta Trnava pri vytváraní organizačných a materiálnych podmienok pre život dôchodcov v Trnave

Výbor DC-1 Hlavná 8 a  MsO JDS oznamujú svojim členomakcie, ktoré sa budú konať v najbližšom obdob

Pripravované akcie :

                                                                                                                              

Interiér
Vchod do DC Hlavná
Inetrier

Nie je možné pridávať komentáre.