Bytové priestory

1. MALOMETRÁŽNE BYTY, Vladimíra Clementisa 51, Trnava

 • Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava (ďalej len „MB“) je objekt osobitného určenia, v ktorom sa nachádza 153 jednoizbových bytov a 41 garsónok.
 • Nájomné byty sú určené pre poberateľov starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku.
 • Nájomné byty boli zriadené s cieľom zabezpečenia bývania pre vyššie uvedených žiadateľov, na dobu určitú, najdlhšie po dobu 10 rokov, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 480“).

LINK: Všeobecne záväzné nariadenie č. 480 / 2017 (www.trnava.sk)

Uchádzač o nájomný byt pre dôchodcov musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov
 3. Dosiahnutie dôchodkového veku
 4. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 480
 5. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (osamelosť, zdravotný stav, soc. podmienky a pod.)
 6. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 7. Žiadatelia o nájomný byt pre dôchodcov môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Nájomcom MB, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, zabezpečuje SSS opatrovateľskú službu, ktorá je zameraná na poskytovanie nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a na formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím.

 • Stravu zabezpečuje Jedáleň, ktorá je jednou z prevádzok SSS, nachádza sa v objekte MB a slúži na prípravu a výdaj obedov pre stravníkov.

 • Každý nájomca je podľa VZN č. 480 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

2. NÁJOMNÉ BYTY PRE MLADÉ RODINY A ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava

 • Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP (ďalej len „Veterná 18“) je objekt s nájomnými bytmi s osobitným režimom, v ktorom sa nachádza 60 jednoizbových nájomných bytov, z čoho 4 nájomné byty sú bezbariérové a určené pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Nájomné byty sú určené pre mladé rodiny, osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby žijúce v domácnosti a osoby pre potreby mesta.
 • Nájomné byty boli zriadené s cieľom zabezpečenia bývania pre vyššie uvedených žiadateľov, na dobu určitú, najdlhšie po dobu 3 rokov, s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania), v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 500“).

LINK: Všeobecne záväzné nariadenie č. 500 / 2018 (www.trnava.sk)

LINK: Všeobecne záväzné nariadenie č. 546 / 2020 (www.trnava.sk)

LINK: Všeobecne záväzné nariadenie č. 562 / 2021 (www.trnava.sk)

Uchádzač o nájomný byt mladé rodiny a ŤZP musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Neexistencia výlučného vlastníctva ani spoluvlastníctva k bytu alebo k rodinnému domu minimálne v období 3 roky pred podaním žiadosti
 3. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 500
 4. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (mladá rodina, osamelý rodič a pod.)
 5. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 6. Žiadatelia o nájomný byt pre mladé rodiny a ŤZP môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Každý nájomca je podľa VZN č. 500 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

3. MESTSKÁ UBYTOVŇA, Coburgova 27, Trnava

 • V objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava (ďalej len „mestská ubytovňa“) sa nachádza 33 obytných miestností (buniek) a je zriadená za účelom poskytovania dočasného ubytovania obyvateľom mesta Trnava, najdlhšie po dobu 6 rokov.
 • Cieľom poskytnutia bývania je vytvorenie podmienok k tomu, aby si mohli občania v budúcnosti vlastným pričinením vyriešiť svoju bytovú otázku.
 • Ubytovanie v mestskej ubytovni je určené pre rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi alebo pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sa ocitli v sociálnej a bytovej núdzi.
 • Prenájom nájomných bytov schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, pričom o prenájme bytu konkrétnemu žiadateľovi rozhodne primátor mesta.
 • Všetky potrebné informácie, ako aj podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov a postup pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v Mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 480“).

LINK: Všeobecne záväzné nariadenie č. 480 / 2017 (www.trnava.sk)

Uchádzač o obytnú miestnosť (bunku) musí spĺňať tieto podmienky :

 1. Neexistencia dlhu voči mestu Trnava
 2. Trvalý pobyt na území mesta Trnava najmenej 5 rokov
 3. Nie je vlastníkom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie minimálne v období 3 roky pred podaním žiadosti
 4. Spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky podľa VZN č. 480
 5. Podanie písomnej žiadosti na bytovom referáte MsÚ Trnava, kde sa zdôvodní opodstatnenie ubytovania (rodina s deťmi, osamelý rodič a pod.)
 6. K vyššie uvedenej žiadosti priložiť všetky potrebné prílohy
 7. Žiadatelia o obytnú miestnosť (bunku) môžu získať potrebné informácie a tlačivo žiadosti na referáte bytovom, odbore sociálnom, MsÚ v Trnave alebo na webovej stránke mesta Trnava
 • Každý nájomca je podľa VZN č. 480 a podľa platnej nájomnej zmluvy povinný platiť za užívanie nájomného bytu mesačne „nájomné za byt a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu“, ktoré budú uvedené v nájomnej zmluve ako aj v evidenčnom liste nájomcu.

4. NOCLAHÁREŇ, Coburgova 27, Trnava

 • Nocľaháreň sa nachádza v objekte mestskej ubytovne v novo zrekonštruovaných pivničných priestoroch.
 • V Nocľahárni poskytuje SSS „pobytovú formu sociálnej služby“ na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb pre fyzické osoby, ktoré nie sú schopné svoje základné životné potreby uspokojiť samostatne, najmä ak fyzické osoby nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.
 • V nocľahárni sa poskytuje „bezplatné ubytovanie formou prístrešia“ na účely prenocovania a sociálne poradenstvo, žiadateľ o prenocovanie v Nocľahárni je povinný sa zaevidovať na MsÚ v Trnave.
 • Kapacita nocľahárne je 30 postelí. V priestoroch nocľahárne sa nachádzajú aj toalety, umývadlá, sprchy (na zabezpečenie osobnej hygieny) a taktiež aj kuchyňa na prípravu teplých nápojov alebo jedla.

Zásady nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve mesta Trnava

Prevádzkový poriadok Nocľahárne pre RUVZ

Nie je možné pridávať komentáre.