Nebytové priestory

Prenajímanie nebytových priestorov v spravovanom majetku

1. nebytové priestory prenajímané za účelom poskytovania  zdravotnej starostlivosti

 • Zdravotné stredisko, Mozartova 3
 • Mestská poliklinika, Starohájska 2

2. nebytové priestory v objektoch SSS

 • Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51
 • Mestská Ubytovňa, Coburgova 26
 • Budova, v ktorej sídli Detské integračné centrum, Čajkovského 55
 • Kancelárie – administratívne priestory, Vančurova 1
 • Administratívna budova, Beethovenova 20
 • Budova, v ktorej sídli Záujmové združenie Rodina – materské centrum a denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20
 • Prevádzková budova a Dom smútku, Kamenná cesta 1 a 2
 • Budova V Jame 3

A. Minimálna cena nájomného nebytových priestorov sa určuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava (novelizované Všeobecne záväzným nariadením č. 373).

B. Pri prenajímaní nebytových priestorov sa nebytové oddelenie riadi „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený“.

C. Postup a podmienky pri nájme majetku obce, resp. majetku obce v správe príspevkovej a rozpočtovej organizácie podľa zákona o majetku obcí platného od 1.7.2009

Obec môže pri prenajímaní svojho majetku, resp. majetku obce v správe príspevkovej a rozpočtovej organizácie postupovať v súlade s §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, účinného od 1.7.2009 dvomi spôsobmi:

 • 1. Priestory určené na prenájom ponúknuť zrealizovaním jednej z troch foriem výberu nájomcu:
 • a) verejnou súťažou
 • b) dražbou
 • c) priamo

Za splnenia nasledovných podmienok:

 • výška nájomného nemôže byť menšia ako je nájomné obvyklé v tom čase a mieste, kde sa do nájmu prenechávajú na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti,
 • povinnosť ponúknuť majetok do nájmu na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke a v regionálnej tlači (v prípade verejnej dražby a dražby musí obsahovať odkaz na miesto kde sú zverejnené podmienky),
 • podmienky verejnej súťaže musia byť zverejnené minimálne 15 dní pred uzávierkou,
 • pri priamej forme určenia nájomcu, je povinná obec zverejniť najmenej 15 dní vopred priestory na prenájom, kde stanoví aj lehotu na doručenie ponúk,
 • využitie priameho spôsobu nájmu nie je možné, ak má byť nájomcom osoba uvedená v §9, ods. 6 a ods 7 zákona o majetku obcí, resp. jej blízka osoba.

 

 • 2. Priestory určené na prenájom ponúknuť bez realizovania niektorej z foriem výberu nájomcu uvedenej v bode 1:
 • Obec, resp. rozpočtové a príspevkové organizácie vyššie uvedené postupy pri nájme majetku a zásadu o výške nájomného nie sú povinní dodržiavať v týchto prípadoch:
 • a) nájmu hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 eur,
 • b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
 • c) nájmu hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

Podmienky uvedené pri prvom spôsobe nájmu majetku nemusia byť splnené!

Nie je možné pridávať komentáre.